کمیته علمی کنگره

عضو کمیته علمی

دانشگاه محل خدمت

دکتر کیاچهر بهفرنیا

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر هاجر شرع اصفهانی

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سید مهدی ابطحی

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر آزاده احمدی

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر پیام اسدی

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مجتبی ازهری

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر میلاد امین زاده

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر یاسمین استوار ایزدخواه

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

دکتر بیژن برومند

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر فرهاد بهنام فر

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر نسرین جعفری

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندس محمدرضا جعفری

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمدرضا چمنی

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمدرضا خانمحمدی

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمدعلی روشن ضمیر

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر علیرضا سلجوقیان

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سعید صرامی

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مسعود طاهریون

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمد حسین گل محمدی

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر داوود مستوفی نژاد

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مرتضی مدح خوان

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر محمد نوید مقیم

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر نیما نورمحمدی

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر مهدی نسیمی فر

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر هستی هاشمی نژاد

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندس محمدباقر یکتا

دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

مقاله خود را ارسال کنید