دبیران کنگره

دکتر کیاچهر بهفرنیا

دبیر کنگره

دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر هاجر شرع اصفهانی

دبیر اجرایی کنگره

دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه صنعتی اصفهان

مقاله خود را ارسال کنید